Mô phỏng, dự báo qui hoạch giao thông

VISSIM_Mô phỏng giao thông vi mô

MỤC TIÊU MÔN HỌC Khóa học sẽ hướng dẫn học viên ứng dụng phần mềm PTV VISSIM để thực hiện các thao tác như: Mô phỏng vi mô dòng giao …

VISUM_Dự báo nhu cầu giao thông

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học sẽ hướng dẫn học viên ứng dụng phần mềm PTV VISUM để thực hiện các thao tác như: Phân tích, đánh giá các yếu …