Tin học ứng dụng trong xây dựng

Revit trong phân tích thiết kế kết cấu

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học Revit Structure cơ bản được tổ chức nhằm truyền tải các các khái niệm và nguyên tắc xây dựng mô hình kết cấu, xuất …

RM Bridge trong phân tích kết cấu cầu

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học sẽ hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm RM để mô hình công trình cầu và xử lý kết quả phân tích từ …

AutoCad trong bản vẽ kỹ thuật

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khoá học sẽ hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm Autocad để tạo ra bản vẽ một cách chính xác, khoa học, và tư duy …

Dự toán, bóc tách khối lượng cho công trình xây dựng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học sẽ hướng dẫn học viên nắm được tổng quan lập dự toán công trình và sử dụng được phần mềm G8, Delta để lập …

SAP2000 – ETABS cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:  Giúp học viên làm quen với việc ứng dụng Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu qua phần mềm SAP2000/ETABS. Sau khi …