SAP2000 – ETABS cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

 Giúp học viên làm quen với việc ứng dụng Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu qua phần mềm SAP2000/ETABS. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên (SV) có thể sử dụng thành thạo các phần mềm này để tính toán nội lực các kết cấu xây dựng thông dụng. SV cũng sẽ nắm được cách kiểm tra, xử lý số liệu, cách lập bảng tính EXCEL dùng tính cốt thép cho một vài cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

2A. TỔNG QUAN VỀ SAP2000 VÀ ETABS

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Những thanh công cụ hỗ trợ

Phần 3: Công cụ xây dựng mô hình

Phần 4: Khai báo những đặc trưng cho kết cấu

Phần 5: Định nghĩa các loại tải và tổ hợp

Phần 6: Điều kiện biên và kết quả nội lực

Phần 7: Hệ trục tọa độ

2B. THỰC HÀNH SAP2000

Phần 8: Dầm liên tục

Phần 9: Móng băng

Phần 10: Khung phẳng

Phần 11: Khung thép nhà công nghiệp

Phần 12: Dàn mái

2C. THỰC HÀNH ETABS

Phần 13: Khung không gian

Phần 14: Công trình dân dụng thấp tầng