Autodesk Infraworks trong phân tích, lựa chọn phương án